Technologies Ensuring the Sustainability of Information Security of the Formation of the Digital Economy and their Perspective Development Directions

Full Text (PDF, 374KB), PP.1-14

Views: 0 Downloads: 0

Author(s)

Alovsat Garaja Aliyev 1,*

1. Institute of Information Technology of Azerbaijan National Academy of Sciences, AZ1141, Baku, Azerbaijan

* Corresponding author.

DOI: https://doi.org/10.5815/ijieeb.2022.05.01

Received: 19 Feb. 2022 / Revised: 18 Mar. 2022 / Accepted: 13 May 2022 / Published: 8 Oct. 2022

Index Terms

Information and digital economy, digital economy sectors, digital transformation, economic information security, cybersecurity technologies, economic security indicators.

Abstract

The article is devoted to the technologies to ensure the sustainability of information security in the formation of the digital economy and their prospects. It has been shown that the digital transformation of the economy and society is a priority for the advanced countries of the world. It was argued that the safe and sustainable formation of an intellectual society and economy based on new information, knowledge and technology is one of the main goals. The features of the transition from an industrial economy to a new ICT-based information economy were analyzed. The issues of digital transformation of real economic sectors were considered. It was noted that ensuring the development of the modern economy on the basis of digital technologies, the development of high-tech sectors is one of the main goals. Potential areas for digitization of the economy have been identified. The economic features of the main technologies that shape the digital economy have been studied. The stages of analysis of the secure development of the digital economy sectors have been developed. Many concepts of the digital economy are systematized and approaches to its features are explained. Forecast options for the impact of the digital economy on GDP in the countries of the world are given. Mechanisms to ensure economic security, investment forecasts made by different countries to ensure economic cybersecurity are given. Research on the level of economic security and the main threats to the economy was analyzed. The main directions of security of the national economy and the main factors affecting the economic security of the country have been identified. Current approaches to economic security are summarized. The main types of economic security are given and a system of indicators is defined. The structural elements of the system of indicators for the analysis of economic security are proposed. System indicators have been developed to analyze the sustainability of economic security. Criteria for assessing the sustainability of regional economic security have been proposed. The assessment of the cybercrime market in the world is one of the most important issues and the most common types of cyber attacks are shown. An analysis of the state of growth in the field of cyberattacks in different years and the main stages of the evolution of cybersecurity are described. Proposals and recommendations have been developed in accordance with the experience of advanced countries on intelligent cybersecurity technologies.

Cite This Paper

Alovsat Garaja Aliyev, "Technologies Ensuring the Sustainability of Information Security of the Formation of the Digital Economy and their Perspective Development Directions", International Journal of Information Engineering and Electronic Business(IJIEEB), Vol.14, No.5, pp. 1-14, 2022. DOI:10.5815/ijieeb.2022.05.01

Reference

[1]Strategic Roadmap for the Development of Telecommunications and Information Technologies. Baku, 2016. https://president.az/articles/22382
[2]Decree of the President of the Republic of Azerbaijan on some measures to improve governance in the field of digitalization, innovation, high technologies and communications in the Republic of Azerbaijan. Baku, october 11, 2021. https://president.az/articles/53407
[3]National Strategy for the development of Information Society in the Republic of Azerbaijan for 2014-2020. Baku, 2014. https://president.az/articles/11312.
[4]Aliyev A.G. Problemy informatizatsii obshchestva i ekonomiki. Baku, “ELM”, 2003, 460 s.
[5]Svetlakov A.G., Glotina I.M. Vliyaniye informatsionnogo prostranstva na ekonomicheskuyu bezopasnost' regiona. Ekonomika regiona, 2018, T.14, vypusk 2, s.474-484.
[6]Kargina L.A., Lebedeva S.L. Rol' informatsionnoy bezopasnosti v tsifrovoy ekonomike. Avtomatika, svyaz', informatika, 2021, №4, s.28-30.
[7]Rida Qayyum, Hina Ejaz. Data Security in Mobile Cloud Computing: A State of the Art Review. I.J. Modern Education and Computer Science, 2020, 2, pp.30-35.
[8]Aliyev A.G. Methodological aspects of estimation of ICT-based economic development. International Journal Management Dynamics in the Knowledge Economy. 2018, vol.6 no.2, pp.227-245.
[9]Batov G.KH. Metodologicheskiye aspekty formirovaniya tsifrovoy ekonomiki. Tsifrovaya ekonomika, 2020, №4(12), s.11-16.
[10]Digital Economy Report. 2021, 238 p. https://unctad.org/webflyer/digital-economy-report-2021.
[11]Bagiyev G.L., Andreyevskiy I.L., Sokolov R.V. Planirovaniye urovnya informatsionnoy zashchishchennosti oblachnykh programmnykh produktov v tsikle proizvodstva i vnedreniya. Problemy sovremennoy ekonomiki, 2021, №3(79), s.86-88.
[12]Strategic Road Maps for the national economy and main economic sectors. Baku, december 6, 2016. https://president.az/az/articles/view/21953
[13]Azerbaijan 2030: National Priorities for Socio-Economic Development and the Order of the President of the Republic of Azerbaijan on its approval. Baku, February 2, 2021. https://president.az/articles/50474.
[14]Decree of the President of the Republic of Azerbaijan on additional measures to strengthen the position of the Republic of Azerbaijan as a Digital Trade Hub and expand foreign trade operations. Baku, February 23, 2017. https://president.az/az/articles/view/22892
[15]Decree of the President of the Republic of Azerbaijan on improving governance in the field of digital transformation. Baku, april 27, 2021. https://president.az/articles/51299
[16]Sarygulov A.I. Rapgof V.B. O nekotorykh podkhodakh k otsenke tsifrovoy ekonomiki. Problemy sovremennoy ekonomiki. 2020, №2(74), s.46-50.
[17]Bayramov A.I. The digital revolution: The future of the national economy. Monograph. Baku 2021, 252 p.
[18]Uspayeva M.G., Gachayev A.M. Razvitiye struktury tsifrovoy ekonomiki v usloviyakh globalizatsii mirovoy ekonomiki. Economics: Yesterday, Today and Tomorrow, 2021, vol. 11, Is. 3A, pp.92-101.
[19]Schwab, K. The Fourth Industrial Revolution. Limited, 2017, 192 p.
[20]Kvilinskiy A.S., Trushkina N.V., Rynkevich N.S. Kontseptual'nyye podkhody k opredeleniyu termina «informatsionnaya ekonomika. Problemi ekonomíki, 2019, №3(41), s.147-155.
[21]Bukht R., Khiks R. Opredeleniye, kontseptsiya i izmereniye tsifrovoy ekonomiki. Vestnik mezhdunarodnykh organizatsiy, 2018, T.13, №2, s.143-172.
[22]Abbasov İ.M. Digital economy and digital education. Digital economy: Azerbaijan International scientific-practical conference in the new stage of economic development. Baku, november 25, 2020, pp.5-9.
[23]Sycheva Ye.V., Vakhutova V.V., Savitskaya K.S. Tsifrovaya ekonomika: perspektivy innovatsionnogo razvitiya territoriy Rossiyskoy Federatsii. Nauchnyy yezhegodnik Tsentra analiza i prognozirovaniya, 2018, №2, s.104-108.
[24]The Global Competitiveness Report. 2019. World Economic Forum. 666 p. http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport.pdf
[25]Soshina O.N. Osnovnyye problemy obespecheniya urovnya ekonomicheskoy bezopasnosti regiona v tsifrovoy ekonomike. Ekonomika. Informatika, 2020, Tom 47, №1, pp.31-39.
[26]Aliyev A.G. Directions and technologies to ensure cyber security in the information economy. IV Republican conference "Actual multidisciplinary scientific-practical problems of information security". Baku, december 14, 2018, pp.150-154.
[27]Glaz'yev S.YU. Ekonomicheskaya bezopasnost' kak sinonim konkurentosposobnosti Yevraziyskogo soyuza. Yevraziyskaya Integratsiya: ekonomika, pravo, politika, 2018, №4, s.10-12.
[28]Senchagov V.K. Metodologiya obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti. Ekonomika regiona, 2008, №3, s.28-38.
[29]Grigor'yeva V.V., Strukov G.N., Slepokurova YU.I., Slepokurova A.A. Ekonomicheskaya bezopasnost' Rossiyskoy Federatsii: sovremennoye sostoyaniye, uroven' i ugrozy. Vestnik VGUIT, 2017, T.79, №3, s.238-252.
[30]Yasenev V.N. Informatsionnaya bezopasnost' v ekonomicheskikh sistemakh. N. Novgorod, 2006, 253 s.
[31]Begentayev M.M., Titkov A.A., Ibraimova C.ZH., Kozhevina O.V. Teoretichesko-metodologicheskiye podkhody k ponimaniyu sushchnosti i proyektirovaniyu mekhanizmov obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti. Drukerovskiy vestnik, 2021, №1, s.49-64.
[32]Petrenko S.A. Kiberustoychivost' tsifrovoy ekonomiki. Kak obespechit' bezopasnost' i nepreryvnost' biznesa. Izdatel'skiy dom" Piter", 2021, s.384.
[33]Adel A.N., Abdualmajed A. Al-Khulaidi, Mijahed N. Aljober. Measuring the ınformation security maturity of enterprises under uncertainty using Fuzzy AHP. I.J. Information Technology and Computer Science, 2018, 4, pp.10-25.
[34]Isma Zulifqar, Sadia Anayat, Imtiaz Kharal. A review of data security challenges and their solutions in cloud computing. I.J.Information Engineering and Electronic Business, 2021, 3, pp.30-38.
[35]Zhengbing Hu, Yulia Khokhlachova, Viktoriia S., Ivan Opirskyy. Method for optimization of information security systems behavior under conditions of influences. I.J. Intelligent Systems and Applications, 2017, 12, pp.46-58.
[36]Serhii Z., Yana Bielozorova. Risk-based decision-making system for information processing systems. I.J. Information Technology and Computer Science, 2021, 5, pp.1-18.
[37]Zhengbing Hu, Sergiy Gnatyuk, Oksana Koval, Viktor Gnatyuk and Serhii Bondarovets. Anomaly detection system in secure cloud computing environment. I. J. Computer Network and Information Security, 2017, 4, pp.10-21.
[38]Ahmet Ali Süzen. A risk-assessment of cyber attacks and defense strategies in Industry 4.0 ecosystem. I.J.Computer Network and Information Security, 2020, 1, pp.1-12.